TRANSFORM WINTER DANCE CAMP 2020

>ENGLISH VERSION BELLOW<


5.1.2020.
, nedjelja, 6:00 ujutro. Hladno je, mrak, godina joÅ¡ nije ni počela kako spada i svi čvrsto spavaju. No nekoliko stotina ljudi iskaču iz svojih kreveta, trpaju stvari svaki u svoje (prevelike) torbe, neki zalihe hrane, neki po četiri para rezervnih čarapa i polagano odlaze na Dječji trg 1, slijedeći TF slova. A u dvorani – koja dobra vibra! Na ulazu nekoliko nasmijanih lica u fluorescentno žutim organizatorskim majicama, dočekuje ljude na check-inu. DobrodoÅ¡li na TransForm Winter Dance Camp!

Uzmite si svoju free Nescafe kavicu i dođite! MN Dance Company je već spreman da vas zagrije.
U velikoj dvorani OŠ Oranice, ljudi se osvrću oko sebe, gledaju line-up koji visi preko zidova dvorane u nadljudskim veličinama, zadnji plesači već žure iz svlačionica, zauzimaju mjesta u prvom redu. Par minuta kasnije svjetla se gase. Kreće uvodni video i prvi sat. Duboki udah i  bacanje fokusa na stage - ”Wow. Ovo će biti super.”, čuje se iz zadnjih redova.

TRANSFORM WINTER DANCE CAMP

TransForm Winter Dance Camp službeno je 7 dana sa 35+ plesnih radionica rasporeÄ‘enih od jutra do mraka, za sve razine plesača, sa dvadesetak inozemnih plesnih pedagoga koji, osim satova, vode i Q&A sesiju, predavanje, dva plesna natjecanja i showcase. A neslužbeno je to mali plesački raj gdje se svi znojimo, trudimo, umiremo, pa malo kukamo i opet se trudimo, znojimo, radimo – mjesto je to gdje tjedan dana proÄ‘e u treptaj oka i poslije toga nam je žao Å¡to toga nema joÅ¡.

Već dobro poznate predavačke manire TransForm Winter Dance Campa i ove godine preplavile su Plesni
studio TransForm, kao i sportsku dvoranu OŠ Oranice: sat je gotov tek kada su svi zadovoljni, dirnuti, iscrpljeni, kada su naučili do kraja koreografiju ili kada su već prešli dvostruko rezervirano vrijeme za sat.
Ove godine se kamp raširio na preko 1700 kvadrata i Zagreb pretvorio u središte plesne edukacije sa dvadeset inozemnih plesnih pedagoga, najboljih u svom polju, koji su došli predavati mladim plesačima iz cijele Hrvatske ali i Izraela, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovačke, Rusije, Poljske, Njemačke, Austrije, Nizozemske, Estonije, Španjolske, Finske i Norveške.

Nekoliko novih plesnih imena su došli predavati 2020., a među njima je i francuska plesačica i koreografkinja Julia Spiesser,
koju je zagrebačka publika znatiželjno dočekala.
“Naporno radite! I znojite se! I nikad ne puštajte!”, rekla je Julia odmah poslije svog sata, i nastavila:
“Jedini način da dobijemo ono što želimo je da marljivo radimo. Nema druge opcije. Ne pada magično s
neba.”

Najveće oduševljenje, kao i najveću posjećenost, imao je Brian Friedman, američki plesač i koreograf koji
je doletio predavati u Zagreb iz L.A. -a. “Morate početi vjerovati u sebe. I osloboditi se dovoljno da si možete dopustiti biti malo više slobodni i ambiciozni i gladni i sirovi. I da imate tu želju. Zatim vodite s tom željom, umjesto da vodite s nesigurnošću”, rekao je plesačima tijekom svog sata. U intervjuu se osvrnuo na hrvatske plesače:
“Moj cilj je izaći pred njih i jednostavno im usaditi da moraju imati taj tehnički temelj
koji će im pomoći s plesanjem. I nadam se inspirirati ih da odluče da su dovoljno dobri i slijediti taj san.”

11.1.2020., subota 20:00. Zadnja večer kampa. Svi sjede priljepljeni za stolce užvajući u finalnim nastupima naših pedagoga dok im kroz tijelo odjekuje cjelotjedna upala mišića, tona novih informacija i još veća količina dobre i pozitivne energije. Organizatori kampa, Ivana i Davor, izlaze na pozornicu i bacaju svoje završne riječi.

“Veliko hvala svim naÅ¡im predavačima, i cijelom naÅ¡em timu jer – mi smo možda organizirali ovaj kamp –
ali bez njih i bez vas, kao publike – ovaj kamp ne bi mogao postojati.”, rekao je Davor Ćiković. Publikom se zatim prolamlja zatim gromoglasni pljesak.
Publika je izgradila ovaj kamp a tim se iz godine u godinu povećava, kako bi sve teklo glatko te kako bi stotinama prijavljenih plesača bilo ugodno, zabavno i inspirativno.
“Ima jedna osoba kojoj posebno trebamo zahvaliti”, nastavila je Ivana preko pljeska, “ mislim da svi znate
njeno ime, pa je ne trebam posebno najavljivati”, na što je cijela publika počela i skandirati službenoj
content kreatorici kampa: Tini Kadoić.

“Želim zahvaliti iz dubine svog srca, kao i – vjerujem – Davorovog srca”, nastavila je Ivana, “vama koji nam vjerujete i koji dolazite svake godine kada ovaj projekt radimo. Ovo je vrlo poseban projekt jer, iskreno, cijeli život smo sanjali napraviti ovakvu plesnu promjenu i kada nas vi kao publika podupirete – dajete nam Å¡ansu to zaista i napraviti”, rekla je Ivana Rončević.
“Hvala svim teacherima i vidimo se na TransForm Winter Dance Campu 2021.”, viknuo je Davor za kraj.
Uz gromoglasni pljesak, pokoju suzu i završnu grupnu sliku, ispraćamo ovogodišnje najbolje plesno iskustvo u gradu te puni inspiracije i motivacije spremno ulazimo u 2020.

TRANSFORM DANCE CAMP 2020

 

>ENGLISH VERSION<

1/5/2020, Sunday, 6:00 AM. It’s cold, it’s dark, the year has not even begun and everyone is sound asleep. But a few hundred people are jumping out of their beds, stuffing each their own (oversized) bag with food supplies, four pairs of spare socks, and slowly heading to Dječji Trg 1 in Zagreb, Croatia, following the TF letters. And in the hall – what a good vibe! At the entrance-  a few smiling faces in fluorescent yellow organizational T-shirts, who greet people at the check-in. Welcome to TransForm Winter Dance Camp!

Get your free Nescafe coffee and come on in! MN Dance Company is ready to warm you up.
In the large hall of Oranice Elementary School, people look around, observing line-ups hanging over the walls of the hall in superhuman sizes, the last dancers already rushing out of the locker rooms, taking their places in the front row. A few minutes later the lights go out. Introductory video and the first class is about to begin. Take a deep breath and focus on the stage – ”Wow. This is going to be great. ”

TWDC2020

TransForm Winter Dance Camp is officially: 7 days with 35+ dance workshops spread throughout the whole day – from morning till dark- for all levels of dancers, with about twenty international dance educators who, in addition to classes, lead a Q&A session, lecture, two dance competitions, and a showcase. But unofficially: it’s a little dance paradise where we all sweat, try harder, die a little bit, then complain a little and again try harder, sweat, work – this is a place where a week goes by in the blink of an eye and after that, we regret that there isn’t more.
TWDC2020 1
The already well-known TransForm Winter Dance Camp teaching manners have flooded the TransForm studio, as well as the sports hall at Oranice Elementary School: the class is finished only when everyone is satisfied, touched, exhausted, when they have learned the whole choreography, or when they extended to twice the time reserved for the class. This year, the camp expanded to over 1700 square meters and Zagreb became the center of dance education with twenty foreign dance educators, the best in their field, who came to teach young dancers from all over Croatia but also Israel, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Slovakia, Russia, Poland, Germany, Austria, the Netherlands, Estonia, Spain, Finland, and Norway.

TWDC2020 3

Several new dance names came to the classroom in 2020, including French dancer and choreographer Julia Spiesser, who was greatly welcomed by the Zagreb audience.
“Work hard! And sweat! And never let go! ”,
said Julia just after her class, and continued:
“The only way to get what we want is to work hard. There is no other option. It does not fall from the sky magically! “

day1-3235

Brian Friedman, an American dancer and choreographer had the greatest the highest attendance and people were thrilled. He flew in all the way from L.A. to lecture at TWDC camp in Zagreb. “You gotta start trusting yourself. And letting yourself to be able to be a little bit more free and ambitious and hungry and raw and have that desire. And lead with that desire, rather then leading with insecurity ” he told the dancers during his class. In an interview, he referred to Croatian dancers: “My goal is to get out here and just instill in them that they need to get that technical foundation. It’s gonna help them with their dancing. And hopefully inspire to think that they are good enough to go after that dream.”

day1-3045 QP5A4804

11/01/2020, Saturday 8:00 P.M. Last night of the camp. Everyone is glued to their chairs, enjoying the final performances of our educators, with a full-body inflammation echoing throughout their bodies, tons of new information, and an even greater amount of good and positive energy. Camp organizers, Ivana and Davor, take the stage and throw their closing thanks.

“A big thank you to all our lecturers, and our entire team because – we may have organized this camp –
but without them and without you, as the audience – this camp could not exist. ”, said Davor Cikovic. The crowd applauds.

The audience has built this camp and the team is growing year by year to keep things running smoothly and to keep hundreds of registered dancers comfortable, and to let them feel inspired.
“There is one person we especially need to thank,”
continued Ivana Roncevic over applause, “I think you all know her name, so I don’t need to announce her specifically, ”, to which the whole audience started chanting to the official content creator of the camp: Tina Kadoic.

“I want to thank from the bottom of my heart, as well as – I believe – Davor’s heart,” continued Ivana, “to you who believe in us and who come here every year. This is a very special project because, frankly, we have dreamed all our life to make this kind of dance movement and when you as an audience support us – you give us a real chance to really do it, ” said Ivana.

“Thanks to all of our teachers and see you at TransForm Winter Dance Camp 2021,” Davor yelled.

With thunderous applause, a few tears and an overcrowded final group picture, this year’s best winter dance experience has finished and full of inspiration and motivation we are ready to enter 2020. properly!

Until the next reading,
Lots of love from TransForm Crew

QP5A6194 QP5A5616 QP5A3783 QP5A5281 QP5A6153 QP5A4907 day1-3186

2 2819
transform_crew